Terms & Conditions

TERMS & CONDITIONS (Dutch)

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

1.1. Force Finance is de handelsnaam van het samenwerkingsverband van Coöperatie Force Finance Administratie en Belastingen U.A., Kamer van Koophandel Rotterdam nummer 24462458 en statutair gevestigd te Rotterdam en haar leden. De leden staan vermeld op www.forcefinance.nl Overeenkomsten worden aangegaan door zowel de coöperatie als haar leden. Hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk genoemd “Force Finance” of “opdrachtnemer”.

1.2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Force Finance en daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.

1.4. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven mogelijke door de opdrachtgever gehanteerde algemene of inkoop voorwaarden, tenzij laatstgenoemde voorwaarden een aanvulling vormen en naar de tekst en strekking niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Alle door Force Finance gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

1.5. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

1.6. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, of andere bescheiden blijven deze te allen tijde eigendom van Force Finance en dienen op eerste verzoek te worden geretourneerd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mogen genoemde bijlagen niet vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter inzage gegeven of verstrekt worden.

1.7. Nadat een aanbieding, rechtsgeldig ondertekend, door de opdrachtgever geretourneerd is komt de overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging namens Force Finance of (een begin van) uitvoering. Niet-acceptatie wordt zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

1.8. De opdrachtgever stemt er mee in dat Force Finance de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden natuurlijke of rechtspersonen of zo nodig derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitgesloten.

2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1. Force Finance zal al datgene doen dat in het kader van de opdracht naar redelijkheid verwacht mag worden door de opdrachtgever en de personen ten behoeve waarvan de opdracht is verstrekt te vervullen. Zij zal de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2.2. De opdrachtgever zal al datgene doen dat in het kader van de opdracht naar redelijkheid verwacht mag worden om Force Finance in staat te stellen de opdracht naar behoren uit te voeren.

2.3. Indien de opdrachtnemer bij de aanvaarding en/of de uitvoering van zijn werkzaamheden geconfronteerd wordt met feiten of omstandigheden die de voortgang van zijn werkzaamheden en/of het resultaat van zijn diensten negatief zouden kunnen beïnvloeden, zal de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

2.4. Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de opdrachtnemer staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

3.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst uit enige bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3.2. Alle door de opdrachtnemer vervaardigde stukken, zoals rapporten, adviezen, begrotingen enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

3.3. Alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte stukken worden, op de dag waarop de overeenkomst eindigt, aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

3.4. Partijen zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij in publicaties of reclameuitingen melding maken van het bestaan en/of de inhoud van enige tussen hen gesloten overeenkomst en/of de in het kader van een opdracht uitgevoerde werkzaamheden en/of de verkregen resultaten daarvan.

4. Persoonsgegevens

4.1. Opdrachtnemer geldt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende privacyregelgeving ten aanzien van de persoonsgegevens die hij verwerkt en uitwisselt in het kader van de overeenkomst. Indien en voor zover de door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde bescheiden (mede) bestaan uit persoonsgegevens, is opdrachtnemer met betrekking tot de verwerking van die persoonsgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van de persoonsgegevens vanaf het moment van verkrijging van de persoonsgegevens tot en met de verstrekking van persoonsgegevens aan opdrachtgever.

4.2. Opdrachtgever is – tenzij hij een opdracht aan opdrachtnemer verstrekt waarbij uitsluitend de persoonsgegevens van de opdrachtgever zelf worden verwerkt dan wel opdrachtgever verwerker in de zin van de privacyregelgeving is – met betrekking tot de verwerking van de door hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende privacyregelgeving, dit voor alle verwerkingen door opdrachtnemer.

4.3. Partijen zullen ieder – in geval van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid – de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de in Nederland geldende privacyregelgeving en van toepassing zijnde bijzondere wetgeving verwerken.

4.4. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens in geen geval en op geen enkele wijze verstrekken aan derden, tenzij deze verstrekking nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wanneer opdrachtnemer daartoe wettelijk verplicht is. Een partij zorgt ervoor dat hij de andere partij uitsluitend die persoonsgegevens verstrekt die deze op grond van de geldende wetgeving mag ontvangen.

4.5. Partijen zullen – in geval van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid – beiden de technische en organisatorische maatregelen treffen (en zo nodig aanpassen) om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Daarbij zullen partijen rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de risico’s voor de persoonsgegevens en de betrokkenen.

4.6. In geval van een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst worden verwerkt, verloren zijn gegaan of waartoe onbevoegden toegang hebben kunnen krijgen, zullen partijen elkaar zo snel mogelijk na constatering, informeren en in overleg treden over de aanpak en afhandeling van het incident. De aanpak zal geschieden met inachtneming van de op dat moment geldende regelgeving met betrekking tot beveiligingsincidenten en de meldplicht datalekken.

4.7. Opdrachtgever zal betrokkenen – als bedoeld in artikel 4, lid 1 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – informeren over de verwerkingen van hun persoonsgegevens door opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en in ieder geval conform artikel 13 en 14 AVG.

4.8. Partijen zullen ieder voor zich een verzoek of een bezwaar van een betrokkene conform de geldende privacyregelgeving behandelen, behoudens voor zover het verzoek betrekking heeft op verwerking van persoonsgegevens in het kader van aan personeel gerelateerde werkzaamheden, waaronder wordt verstaan de dienstverlening in het kader van de loonverwerking. In dat geval zal opdrachtgever het verzoek in behandeling nemen. Als het verzoek of bezwaar betrekking heeft op de door opdrachtnemer verwerkte persoonsgegevens zullen partijen in overleg treden over de reactie op een dergelijk verzoek of bezwaar.

4.9. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst zullen partijen elkaar in voorkomend geval onmiddellijk op de hoogte brengen van enig onderzoek van de autoriteit persoonsgegevens of enig andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een voornemen van de autoriteit persoonsgegevens tot het opleggen van een boete of last onder dwangsom met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.

4.10. In geval van wijzigingen in de verwerking van de persoonsgegevens, privacyregelgeving of andere relevante omstandigheden die van invloed zijn op de verwerking van de persoonsgegevens zullen partijen in overleg treden over de eventueel benodigde wijziging van de gemaakte afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

4.11. Opdrachtnemer heeft op haar website een privacyverklaring geplaatst waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit plaatsvindt.

4.12. Ingeval opdrachtnemer niet kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke en opdrachtnemer heeft te gelden als (sub)verwerker, dan zullen partijen een zogenaamde (sub)verwerkersovereenkomst sluiten. De (sub)verwerkersovereenkomst vormt dan een aanvulling/afwijking op deze algemene voorwaarden zoals bedoeld in artikel 1.5.

4.13. De in dit artikel gebruikte definities komen overeen met de definities als gebruikt in artikel 4 van de AVG.

5. Tarieven en betaling

5.1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Force Finance in Euro, gebaseerd op uurtarief, exclusief omzet- en andere belastingen, rechten en andere door de overheid opgelegde heffingen en exclusief telefoon- en telecommunicatiekosten van internationale verbindingen.

5.2. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december passeert, is opdrachtnemer gerechtigd voor de in het volgende jaar te verrichten werkzaamheden zijn prijs en tarief aan te passen op basis van de ontwikkeling van het indexcijfer CAO-lonen per uur voor zakelijke dienstverlening in het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS.

5.3. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een periode langer dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

5.4. Force Finance is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste factuur van de betreffende opdracht. De op de factuur vermelde bedragen dienen zonder korting, zonder aftrek en zonder verrekening voldaan te worden middels storting of overmaking op een door Force Finance aangegeven bank- of girorekening binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur.

5.5. Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening hiervan schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Force Finance.

5.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van deze termijn zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.

5.7. Bij niet tijdige betaling heeft Force Finance het recht om vanaf de vervaldatum een rente in rekening te brengen van 2% per maand dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is.

5.8. Buiten het verschuldigde bedrag en rente is Force Finance gerechtigd alle kosten te vorderen die door niet betaling zijn veroorzaakt, waaronder uitdrukkelijk de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningkosten vallen.

5.9. Alle door opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

5.10. De opdrachtgever gaat akkoord met het ontvangen van elektronische facturen.

6. Wijzigingen, meer- en minderwerk

6.1. De opdrachtgever aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.

6.2. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien zich omstandigheden voordoen die kunnen leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur.

7. Overmacht

7.1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt naast hetgeen de wet hieromtrent vermeld verstaan: overstroming, brand of andere vernietiging in kantoren, door het gezag uitgevaardigde verboden of opgelegde beperkingen, annuleringen door of anderszins niet presteren van ingeschakelde hulppersonen en ziekte van de door Force Finance voor uitvoering van de opdracht aangewezen personen.

7.2. Indien een der partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal hij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

7.3. Indien een der partijen ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

7.4. Indien Force Finance bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of alsnog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het uitgevoerde of uit te voeren deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

8. Machtiging

8.1. De Opdrachtgever machtigt Force Finance doorlopend tot het einde van de overeenkomst voor het elektronisch ondertekenen en indienen van belastingaangiften op zijn naam, en voor het opvragen van gegeven bij de belastingdienst en andere instanties voor zover deze noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van de opdracht.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Force Finance aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheden voor zover dat hieronder blijkt.

9.2. De aansprakelijkheid van Force Finance is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het netto factuurbedrag van de betreffende opdracht. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een half jaar wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de netto vergoedingen bedongen voor een half jaar.

9.3. Ingeval van een onrechtmatige daad van Force Finance of haar personeel of van door haar ingeschakelde derden is zij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel tot ten hoogste het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd.

9.4. Force Finance is slechts aansprakelijk voor schade wegens het overschrijden van overeengekomen termijnen indien zij met betrekking hiertoe in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn, van in elk geval de overeengekomen termijn, is gesteld waarbinnen zij de dienstverlening alsnog kan verlenen.

9.5. Force Finance is niet aansprakelijk wegens schending van intellectuele eigendom of andere rechten van derden die voortvloeien uit het gebruik van gegevens welke door de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt. De opdrachtgever vrijwaart Force Finance voor aanspraken van derden die hierop gebaseerd zijn

9.6. Force Finance is nimmer aansprakelijk voor andere schade dan directe schade. Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie wordt nadrukkelijk uitgesloten.

9.7. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van Force Finance en/of van haar leidinggevenden. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Force Finance in verband met door haar aanvaarde opdrachten en/of verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

10. Beëindiging, tussentijdse opzegging en annulering

10.1. Buiten hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald zijn partijen gerechtigd zonder dat enige aanmaning, ingebrekestelling of opgave van redenen is vereist de overeenkomst te ontbinden indien:
• Door opdrachtgever wordt afgeweken van in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen van ethische of sociaaleconomische aard of indien opdrachtnemer gedwongen wordt te handelen in strijd met de geldende wet en regelgeving.
• De opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; of wordt geliquideerd.
• De opdrachtgever bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit.

10.2. Bij tussentijdse beëindiging wegens aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid is deze, naast de gemaakte kosten en het honorarium, het honorarium verschuldigd over de nog uit te voeren werkzaamheden onder aftrek van de besparingen die de Force Finance heeft nu zij deze niet behoeft uit te voeren.

10.3. Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen doch voordat met de werkzaamheden is aangevangen, deze wenst te annuleren zal, indien Force Finance met deze ontbinding instemt, 15% van de overeengekomen vergoeding als annuleringskosten in rekening worden gebracht, onverminderd het recht van Force Finance op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

11. Geschillen en rechtskeuze

11.1. Een geschil is aanwezig indien één der partijen dat stelt.

11.2. Geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, voor zover zij tot de competentie van een Rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere Rechtbank bevoegd heeft verklaard, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.

11.3. Alle geschillen zullen worden berecht naar Nederlands recht.